Objectius del projecte: formació diversitat LGBTi

El Govern de la Generalitat de Catalunya està compromès amb la igualtat efectiva de totes les persones, independent de la seva orientació sexual,  identitat de gènere i expressió de gènere.

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i transsexuals. En el Capítol III de la Llei fa esmen a la Integració del dret a la igualtat de tracte i oportunitats de les persones LGBTI en el Mercat de Treball, a l’Article 20 especifica que les empreses han de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats de les persones LGBTI. Per aquesta raó, han d’adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral.

El Parlament també ha aprovat la Llei 19/2020, de 30 de desembre, per a la Igualtat de Tracte i No Discriminació. Aquesta Llei té un caràcter integral, donat que aglutina tota mena de discriminació i intolerància. També es projecta en diferents àmbits de la vida i la convivència, sense perjudici de regulacions sectorials més específiques en què té caràcter supletori.

Les empreses compromeses amb el progrés de la societat, cada vegada més diversa, han d’explorar alternatives per a desenvolupar la seva estratègia de negoci en línia amb els ODS i l’Agenda 2030.

Per aquest motiu, des del Departament d’Igualtat i Feminismes,  s’ha dissenyat aquest microcurs sobre la diversitat LGBTI, una eina adreçada als treballadors i a les treballadores de la vostra empresa, des de direcció, recursos humans, representants sindicals, comunicació, màrqueting, equips de vendes, recepció, operaris i operaries, manteniment, administració.

Objectius del projecte: formació diversitat LGBTi

Els continguts d’aquesta guia han estat elaborats per Margarita Alonso de Driversity, Maria Giralt Castells de Gender and LGBT Lab i l’il·lustrador Sebas Martin, amb la col·laboració d’Àlex Bixquert Grau i Lluïsa Jiménez Gusi de l’àrea per a la Igualtat de tracte i no-discriminació de persones LGBTI de la Direcció General d’Igualtat.

© Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre els continguts i les imatges, que corresponen a la Generalitat de Catalunya.

Queda expressament prohibida qualsevol utilització amb finalitats comercials. Per qualsevol dubte contacteu amb l’àrea per a la Igualtat de tracte i no-discriminació de persones LGBTI.